Image Alt

Privacy Policy

Mēs, biedrība “Jauno jātnieku skola”, turpmāk tekstā- Mēs vai Biedrība, esam Latvijā vadošie nacionāla un starptautiska līmeņa jāšanas sacensību organizatori. Mēs attīstāmies un sniedzam arvien jaunus pakalpojumus, kā piemēram jāšanas sporta treniņi. Mēs nodrošinām ne tikai kvalitatīvu sacensību un treniņu organizāciju, bet arī apmeklētāju un klientu, turpmāk tekstā- Jūsu, personas datu aizsardzību.

Ar šo Privātuma politiku, turpmāk tekstā – Politika, mēs sniedzam informāciju par to, kā vācam, apstrādājam, glabājam, kopīgojam, strukturējam, izpaužam, labojam, iznīcinām un aizsargājam Jūsu personas datus, kā informējam par tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, palīdzam saprast kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti. Šī Politika attiecas uz jebkuru fizisku personu datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, kā arī tādiem personas datiem, ko esam ieguvuši no trešajām personām.

Ja Mēs atjaunināsim šo Politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Biedrības mājaslapā www.latvianhorses.lv.

1. Pārzinis:

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Jauno jātnieku skola”, reģ. Nr. LV40008114442, juridiskā adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002,  tel.: +371 28677177 (turpmāk tekstā “Biedrība”), mājaslapa: www.latvianhorses.lv.

1.2. Datu aizsardzības speciālisti: SIA “DataWay”, e-pasts – info@dataway.lv

2. Piemērojamie tiesību akti:

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 (2016. gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,

2.2. Fizisko personu datu apstrādes likums,

2.3. Informācijas atklātības likums,

2.4. Elektronisko dokumentu likums,

2.5. Parādu ārpustiesas atgūšanas likums,

2.6. citi Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

3. Mēs apstrādājam sekojošas datu kategorijas:

Mēs, atkarībā no Jūsu vajadzībām un saņemamajiem pakalpojumiem, apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

3.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

3.2. bankas dati;

3.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);

3.4. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Jūsu komunikāciju ar Mums;

3.5. noteiktos gadījumos – Jūsu IP adreses informācija;

3.6. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par Biedrības mājaslapas www.latvianhorses.lv apmeklēšanu;

3.7. fotoattēli un video ieraksti;

3.8. videonovērošanas ieraksti un attēli;

3.9. dati, kurus Jūs paziņojat Mums.

4. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

4.1. Likuma prasība – lai Mēs varētu veikt ar likumu uzliktos pienākumus un realizētu ar likumu uzliktās tiesības, likuma ietvaros ir jāveic fiziskas persona datu apstrāde, piemēram grāmatvedības, nodevu un nodokļu jomā.

4.2. Personas piekrišana – fiziska persona, kā personas datu subjekts, pati dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņas brīvi sniegta, konkrēta, apzināta, tādējādi atļaujot Mums apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Jūsu piekrišana Mums ir saistoša, ja tā ir sniegta mutiski (sarunas laikā), rakstiski (aizpildot veidlapu), vai skaidri apstiprinošas darbības veidā, piemēram, ierodoties Mūsu rīkotā publiskā pasākumā. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādīto Biedrības kontaktinformāciju.

4.3. Līguma noslēgšana, grozīšana un izpilde – lai Mēs varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Jums, sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Jūs, Mums jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.

4.4. Vitāli svarīgu interešu aizsardzība – Jūsu vai citas fiziskās personas vitāli svarīgo interešu nodrošināšana, īpašuma aizsardzība un noziedzīgu nodarījumu novēršana.

4.5. Sabiedrības interešu nodrošināšana – padarot pieejamus Mūsu rīkotajos pasākumos, piemēram, sacensībās, uzņemtos fotoattēlus un videoierakstus, publicējot sacensību rezultātus apbalvoto vietu ieguvēju godināšanai un informēšanai par pasākuma norisi.

4.6. Biedrības leģitīmas intereses – ar likumu uzlikto pienākumu izpilde, starp Biedrību un Jums pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma (darījuma), vai no likuma izrietošo pienākumu izpilde, kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Jums.  Mums ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus pamatojoties uz leģitīmajām interesēm tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem.

5.Biedrības leģitīmās intereses ir:

5.1. veikt saimniecisko darbību;

5.2. reģistrēt un apstrādāt pieteikumus jāšanas apmācībām un Mūsu rīkotajiem pasākumiem;

5.3. pārbaudīt Jūsu identitāti pirms līguma noslēgšanas;

5.4. nodrošināt, uzraudzīt un kontrolēt līguma saistību izpildi;

5.5. saglabāt Jūsu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;

5.6. veikt sarunas ierakstu ar Jums, kuras laikā tiek noslēgts mutisks līgums, līguma noslēgšanas fakta pierādīšanai;

5.7. analizēt Mūsu mājaslapas lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

5.8. sagrupēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

5.9. reklamēt savus pakalpojumus un organizētos pasākumus;

5.10. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

5.11. novērst krāpnieciskas darbības;

5.12. nodrošināt Biedrības pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

5.13. nodrošināt pakalpojumu sniegšanu un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

5.14. administrēt maksājumus;

5.15. administrēt neveiktus maksājumus;

5.16. vērsties valsts pārvaldes iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

5.17. veikt videonovērošanu;

5.18. veikt fotografēšanu Mūsu organizēto pasākumu laikā, treniņos un semināros;

5.19. publicēt fotoattēlus no Mūsu rīkotajiem pasākumiem un treniņiem;

5.20. publicēt Mūsu rīkoto sacensību rezultātus godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai.

6. Personas datu apstrādes nolūki (mērķi)

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un ērtu pakalpojumu sniegšanu, savu un ar likumu uzliktu pienākumu veikšanai, tai skaitā, bet ne tikai:

6.1.  Jūsu iesniegumu un pieprasījumu un apstrādei;

6.2. Jūsu sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

6.3. Jūsu informēšanai par Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un organizētajiem pasākumiem;

6.4. noziedzīgu nodarījumu novēršanai un īpašuma aizsardzībai;

6.5. Biedrības iekšējo procesu veidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā;

6.6. jāšanas sporta popularizēšanai,

6.7. informēšanai par Mūsu organizēto pasākumu norisi un rezultātiem,

6.8. veselīga dzīvesveida veicināšanai,

6.9. nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai,

6.10. mārketinga un žurnālistikas nolūkiem,

6.11. citiem nolūkiem, ja to prasa likums, vai ja no Jums ir saņemta brīvi sniegta un nepārprotama piekrišana.

7. Sīkdatnes

7.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni www.latvianhorses.lv. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus serveris pārraida Jūsu pārlūkprogrammai katru reizi, kad apmeklējat kādu mājaslapu. Tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu mājaslapas lietošanas ērtumu.

7.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

7.3. Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkfailus saglabāt. Ja tomēr nevēlaties sīkfailus saglabāt, saglabāto sīkdatņu dzēšanu ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

7.4. Biedrības uzturētā vietne izmanto funkcionālās, analītiskās un obligātās sīkdatnes.

8. Fiziskas personas datu iegūšanas veidi:

8.1. izmantojot Mūsu pakalpojumus;

8.2. apmeklējot vai pārlūkojot Mūsu mājaslapu;

8.3. filmējot ar Mūsu videonovērošanas iekārtam;

8.4. fotografējot Mūsu teritorijā notiekošos pasākumus;

8.5. apstrādājot Jūsu personas datus, kas iegūti no publiski pieejamiem reģistriem.

9. Personas datu apstrādes laiks

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

9.1. Jūs apmeklējat Mūsu organizētus pasākumus, jāšanas apmācības, seminārus, vēlaties saņemt atbildes uz iesniegumiem, pieteikumiem u.c.

9.2. Jūsu personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

9.3. cik tas ir nepieciešams Biedrības leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

9.4. kamēr nav atsaukta Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.

10. Personas datu saņēmēji

10.1. Mēs nenodosim Jūsu personas datus apstrādei valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

10.2. Mums ir tiesības izmantot pasākumu norises audio, audiovizuālas fiksēšanas un fotografēšanas rezultātā iegūto materiālu jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tā izmantošanu.

10.3. Mūsu organizētajos pasākumos esošie plašsaziņas līdzekļi darbojas saskaņā ar to profesionālo darbību regulējošajiem likumiem un ir atzīstami par patstāvīgiem pārziņiem.

10.4. Mēs varam sniegt informāciju par Jūsu personas datiem šādām saņēmēju kategorijām:

10.4.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

10.4.2. palīdzības dienestiem;

10.4.3.personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedziņa, finanšu vai nodokļu audits, videonovērošana, juridiskie pakalpojumi, fotografēšana u.tml.). Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar Mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

11. Jūsu personas datu aizsardzība

11.1. Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatam un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Mēs pielietojam mūsdienīgas tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras.

11.2. Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojumu sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus, kā arī izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Persona personas datus saviem nolūkiem.

11.3. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav noticis no Mūsu vainas un/ vai nolaidības dēļ.

11.4. Jūsu datu apdraudēšanas gadījumā Mēs paziņosim par to Jums.

12. Jūsu tiesības

12.1. Jūs varat vērsties pie Mums, lai saņemtu Mūsu rīcībā esošās personas datu kopijas.

12.2. Jūs varat pieprasīt labot visus Mūsu rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas:

12.2.1. rakstveida formā Biedrības juridiskajā adresē,

12.2.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

12.3. Jums ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Mums ir saņēmušas informāciju par Jums, izņemot informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

12.4. Jūs varat pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

12.5. Jums ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

12.6. Jūs varat vērsties pie Mums vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

12.7. Jūs varat vērsties pie Mūsu datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par personas datu apstrādi un to aizsardzību:

12.7.1. rakstveida formā Biedrības juridiskajā adresē,

12.2.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.