Image Alt

Правила и условия

Dāvanu karšu pasūtīšanas un lietošanas noteikumi (distances līgums)

 1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie dāvanu karšu pasūtīšanas un lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) sniedz informāciju par SIA “Prano” (“Pārdevējs”) interneta vietnē www.latvianhorses.lv (Jauno Jātnieku skola) piedāvāto dāvanu karšu iegādi un lietošanu. Šie Noteikumi ir distances līgums starp Pārdevēju un šo Noteikumu 5.1.punktā norādīto personu (Pircēju), Pārdevējs un Pircējs kopā – “Puses”.

1.2. Dāvanu kartes tiek izsniegtas, lai Pircēji vai lietotāji, tās izmantojot, norēķinātos par SIA “Prano’’ pakalpojumiem. Dāvanu kartes nav paredzētas skaidras naudas izsniegšanai.

1.3. Pirms dāvanu karšu iegādes interneta vietnē www.latvianhorses.lv ieteicams rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tie ir saprotami. Ir jāpievērš uzmanība, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, darījuma pabeigšana (dāvanu karšu iegāde) nav iespējama. Apstiprinot savu piekrišanu šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, Pircējs ir atbildīgs par Noteikumos ietverto nosacījumu izpildīšanu.

1.4. Šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6.sadaļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, veicot pasūtījumu, ieteicams pārskatīt Noteikumus, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, uz kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Pēdējie grozījumi Noteikumos veikti 30.04.2021.

 1. Informācija par Pārdevēju

2.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, veicot dāvanu karšu pasūtīšanu un iegādi interneta vietnē www.latvianhorses.lv. Pārdevējs ir SIA “Prano” – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40002081792, juridiskā adrese: Rīga, Mārupes iela 4, LV-1002.

 1. Informācija par preci

3.1. Pārdevējs, pamatojoties uz Pircēja veiktajiem pasūtījumiem interneta vietnē www.latvianhorses.lv, pārdod dāvanu kartes, kas paredzētas, lai tās lietotājs norēķinātos par SIA “Prano’’ pakalpojumiem.

3.2. Pārdevējs piedāvā Pircējam iegādāties dāvanu kartes 25 EUR (divdesmit pieci Eiro), 50 EUR (piecdesmit Eiro) un 100 EUR (viens simts Eiro) vērtībā.

3.3. Ar dāvanu karti var norēķināties Jauno jātnieku skolā, Inčukalnā, “Zustrenes” par SIA “Prano’’ sniegtajiem pakalpojumiem.

3.4. Dāvanu kartei ir ierobežots termiņš, kura laikā ar dāvanu kartes palīdzību var apmaksāt pakalpojumus un tas nav ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem, skaitot no dāvanu kartes iegādes brīža. Dāvanu kartes lietošanas termiņš ir norādīts uz dāvanu kartes. Dāvanu kartes termiņš nav pagarināms vai atjaunojams. Pēc lietošanas termiņa notecēšanas Pircējs, kā arī dāvanu kartes lietotājs zaudē prasījuma tiesības pret Pārdevēju un dāvanu kartes atlikums tiek dzēsts.

3.5. Dāvanu karti Pircējs vai lietotājs, kam Pircējs ir nodevis dāvanu karti, var izmantot pilnā apmērā, vai daļēji. Dāvanu kartes atlikumu Pārdevējs neizmaksā un to var izmantot tikai Jauno Jātnieku skolas pakalpojumu apmaksas veikšanai.

3.6. Dāvanu karti var lietot kopā ar citiem maksāšanas līdzekļiem – Pircēja vai lietotāja maksājumu karti vai skaidru naudu.

3.7. Dāvanu karti pēc Pircēja vēlēšanas noformē elektroniski vai papīra formātā.

3.8. Dāvanu karte nav apmaināma pret naudu ne tās derīguma termiņa laikā, ne pēc derīguma termiņa beigām.

 1. Pakalpojumu cena un apmaksas kārtība

4.1. Dāvanu karšu cenas ir norādītas interneta vietnē www.latvianhorses.lv.

4.2. Par dāvanu karšu iegādi Pircējs var norēķināties ar maksājumu (kredīta vai debeta) karti.

4.3. Dāvanu karte tiek sagatavota, kad Pircēja pasūtījums interneta vietnē www.latvianhorses.lv ir pabeigts un Pārdevējs saņem informāciju par ienākušajiem naudas līdzekļiem Pārdevēja bankas kontā.

 1. Līguma noslēgšana

5.1. Šajā vietnē veikt dāvanu karšu iegādi var:

 1. a) fiziskās personas, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu;
 2. b) juridiskās personas.

5.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības veikt pasūtījumus šajā vietnē.

5.3. Pārdevēja noteiktā dāvanu karšu pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.

5.4. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs interneta vietnē ir aizpildījis visu nepieciešamo informāciju – norādījis izvēlēto dāvanu karti, daudzumu, vārdu, uzvārdu/nosaukumu (latīņu burtiem), valsti (reģionu), ielas nosaukumu, mājas/dzīvokļa numuru, pilsētu, pasta indeksu, tālruni, e-pasta adresi, norādījis vēlamo dāvanu kartes piegādes veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Veikt pasūtījumu” un apmaksā pasūtījumu. Neapmaksājot pasūtījumu, Līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto Līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar Līguma izpildi.

5.5. Pēc pasūtījuma apmaksas veikšanas Pārdevējs Pircējam nosūta e-pastu, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

5.6. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, ir norādījis, ka dāvanu karti vēlas saņemt elektroniskā veidā, Pārdevējs nosūta dāvanu karti Pircējam uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi 1 (vienas) dienas laikā no pasūtījuma apmaksas brīža.

5.7. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, ir norādījis, ka dāvanu karti vēlas saņemt papīra formātā, Pārdevējs ar īsziņas palīdzību nosūta Pircējam informāciju, kolīdz dāvanu karte ir gatava izsniegšanai Jauno Jātnieku skolā, Inčukalnā, “Zustrenes”. Izvēloties šādu dāvanu kartes izsniegšanas veidu, Pārdevējam ir tiesības pirms dāvanu kartes izsniegšanas veikt Pircēja identifikāciju, lūdzot uzrādīt Pircēja personu apliecinošu dokumentu.

5.8. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta vietnes datu bāzē.

 1. Tiesības grozīt noteikumus

6.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

 1. a) apmaksas noteikumu grozījumiem;
 2. b) piemērojamo tiesību aktu grozījumiem.

6.2. Katru reizi, pasūtot dāvanu karti, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

6.3. Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 6.sadaļu, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to savā interneta vietnē, Noteikumu 1.4. punktā norādot grozīšanas datumu.

 1. Personas datu apstrāde

7.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, Pircējam ir ieteicams rūpīgi tos izlasīt un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

 1. Pušu tiesības un pienākumi

8.1. Pārdevēja pienākumi izriet no šiem Noteikumiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Pārdevējam ir tiesības:

8.2.1. Nodot pasūtījuma pilnīgu vai daļēju izpildi trešajai personai;

8.2.2. Atteikties izsniegt Pircējam dāvanu karti, ja, saņemot pasūtījumu, Pārdevējam rodas pamatotas aizdomas par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu.

8.2.3. Bez iepriekš minētā, Pārdevējam ir arī visas tās tiesības, kuras izriet no šiem Noteikumiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Pircēja pienākumi:

8.3.1. Pircējs apņemas pasūtījuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju;

8.3.2. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta vietni, nekaitēt tās darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta vietni un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem;

8.3.3. Nododot karti trešajai personai, kas dāvanu karti lietos, Pircējam ir pienākums to iepazīstināt ar Noteikumiem, jo īpaši ar dāvanu kartes lietošanas termiņu.

8.3.4. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

8.4. Pircējam ir tiesības:

8.4.1. Nodot dāvanu karti lietošanā jebkurai trešajai personai vai arī lietot to pašam.

8.4.2 Bez iepriekš minētā, Pircējam ir arī visas tās tiesības, kuras izriet no šiem Noteikumiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 1. Atbildība

9.1. Par šo Noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu Puses atbild saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

9.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šo Noteikumu neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti saprātīgai kontrolei.

9.3. Pārdevējs neatbild par veiktā pasūtījuma trūkumiem, kuri radušies nepilnīgas Pircēja sniegtās informācijas rezultātā, kurus Pārdevējs neparedzēja un nevarēja paredzēt.

9.4. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta vietni www.latvianhorses.lv, tajā skaitā, bet ne tikai, par pasūtījuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radušās pasūtījuma formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

9.5 Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem vai Privātuma politiku.

9.6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie acīmredzami ir Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

 1. Nobeiguma noteikumi

10.1. Jebkuras izmaiņas Noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas Jauno jātnieku skolas interneta vietnē www.latvianhorses.lv.

10.2. Noteikumiem piemērojamās tiesību normas ir Latvijas Republikas spēkā esošās tiesību normas.

10.3. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas var rasties šo Noteikumu sakarā starp Pārdevēju un Pircēju tiek risinātas savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta 30 dienu laikā, tad strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

slēgšanas brīdī.

 1. Atteikuma tiesības

11.1. Patērētājs, fiziska persona, var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atsakoties no veiktā Pasūtījuma. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas 15 (piecpadsmitajā) dienā, no Līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
11.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja: pilnībā ir pabeigta Pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pasūtītājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad Līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.
11.3. Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad no Patērētāja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu par atteikšanos no veiktā Pasūtījuma, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, uz Pasūtītāja kontu, no kura tika veikts maksājums.
11.4. Svarīgi! Pasūtītājam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu — ja Izpildītājs par to ir informējis patērētāju.